თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

 1. ინგლისური ენა
 2. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
 3. ურთიერთობის ფსიქოლოგია
 4. მიკრობიოლოგია
 5. ადამიანის ნორმალური ანატომია ფიზიოლოგიით
 6. მათემატიკა
 7. სანიტარია და ჰიგიენა
 8. ავადმყოფის   მოვლის საფუძვლები
 9. ეთიკისა და დეონტოლოგიის  საფუძვლები
 10. ინფექციური პაციენტის საექთნო მართვა, ეპიდემიოლოგიურ კერაში მუშაობა
 11. პირველადი გადაუდებელი დახმარება 
 12. პალიატიური  პაციენტის მოვლა
 13. ფარმაკოლოგიის საფუძვლები
 14. სხვადასხვა ასაკისა და დაავადების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა მოვლის თეორიული საფუძვლები
 15. სხვადასხვა დაავადების მქონე მოხუცთა და ხანდაზმულთა მოვლის თეორიული საფუძვლები
 16. ავადმყოფის საექთნო მოვლის ასისტირება საწარმოო პრაქტიკა
 17. პირველადი გადაუდებელი დახმარება საწარმოო პრაქტიკა
 18. სხვადასხვა ასაკისა და დაავადების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა მოვლა პრაქტიკა
 19. სხვადასხვა დაავადების მქონე მოხუცთა და ხანდაზმულთა მოვლა პრაქტიკა