თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

საქმიანობა მიეკუთვნება  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს. მასაჟისტი არის სამედიცინო პერსონალი, რომელიც მუშაობს სამედიცინო რეაბილიტაციის ყველა ფაზაში. მისი საქმიანობა მოიცავს: სხვადასხვა სახის ავადმყოფობის მქონე პაციენტის მკურნალობას, სხვადასხვა სამკურნალო მასაჟის პროცედურების ჩატარებით. მასაჟისტის მესამე საფეხურის კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებ (საავადმყოფოში,პოლიკლინიკაში,დისპანსერში,სანატორიუმში) , ასევე ჰიგიენური პროფილის სალონებში,რეაბილიტაციის ცენტრებში; ბინაზე, სკოლებში, საბავშო ბაღებში, ასევე პანსიონებში, ბავშვთა და ინვალიდთა სახლებში. პროგრამის მიზანია მომზადდეს მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის, სათანადო ცოდნითა და კომპეტენციებით აღჭურვილი კადრები, რომლებიც თავის წვლილს შეიტანენ ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის და დაავადების პრევენციის საქმეში და გამომუშავებული ექნებათ სხვადასხვა სახის ავადმყოფობის მქონე პაციენტის სამკურნალოდ - სამკურნალოდ, სპორტული, ჰიგიენური მასაჟის პროცედურების ჩატარების ტექნიკა.

მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროგრამის დასრულების შემდეგ პროფესიულმა სტუდენტმა იცის: ადამისნი ნორმალური ანატომია, ფიზიოლოგია, ასევე ურთიერთობის ფსიქოლოგიის საფუძვლები, გაცნობიერებული აქვს სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნები და ამოცანები. სტუდენტს შეუძლია:  სხვადასხვა ასაკის პაციენტებზე შესაბამისი სამკურნალო  პროცედურების ჩატარება ორგანიზმის თავისებურებების გათვალისწინებით. კლასიკური მასაჟის მეთოდების გამოყენება ორგანო-სისტემებზე ზემოქმედებისათვის, საყრდენ-მამოძრავებელ სისტემაზე სამკურნალო ფიზკულტურის ჩატარება , აგრეთვე შეუძლია ღონისძიებების ჩატარება ტრადიციული მასაჟის პროცედურების გათვალისწინებით, წერტილოვანი მასაჟის პროცედურების ჩატარება.

ფარმაცევტის თანაშემწის საქმიანობია განეკუთვნება ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის სფეროს. ფარმაცევტული საქმიანობა ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადი დარგია. მოსახლეობის ჯანმრთელობის უზრუნველყოფისათვის საჭიროა ფარმაცევტის თანაშემწის პროფესიული კადრები, რომლებიც წარმატებულად იმუშავებენ ფარმაცევტულ საწარმოებში, აფთიაქებსა და ფარმაცევტულ ბაზებში.ფარმაცევტის  პროფესია წარმოადგენს აქტუალურ და საჭირო პროფესიას,  რადგან  მას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის. აღნიშნული პროფესიის დაუფლება პრაქტიკული საფუძველია პროფესიული სტუდენტის სამომავლო დასაქმების სააფთიაქო ქსელში და ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოში.

ფარმაცევტის თანაშემწის მეხუთე საფეხურის პროგრამის დასრულების შემდეგ პიროვნება შეძლებსდასაქმდესსააფთიაქო, სამკურნალო–პროფილაქტიკურ დაწესებულებაში, ფარმაცევტულ ბაზებში, ფარმაცევტული  პროდუქციის საწარმოებში, წამლის ხარისხისა და ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიურ ლაბორატორიებშიასევე  სტომატოლოგიური და სამედიცინო ტექნიკის მაღაზიებში.

 პროგრამისმიზანიამოამზადოსფარმაცევტის  თანაშემწის მეხუთესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაციისმქონესპეციალისტირომელსაცეცოდინებადაგამომუშავებულიექნებაპროფესიისათვისსავალდებულოუნარ-ჩვევებიმათ შორის ეცოდინება: წამალთა დამზადების სამრეწველო და სააფთიაქო  ტექნოლოგიები, მოწყობილობები, ინსტურმენტები, უსაფრთხოების და ჰიგიენის დაცვის ნორმები, რეცეპტები, ფარმაცევტული და სამედიცინო საქონელმცოდნეობა,  ფარმაციისათვის აუცილებელი დისციპლინები, როგორიც არის: ბიოქიმია, ფარმაკოლოგია, სამედიცინო ქიმია, ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზი, ანალიზური ქიმია და ფარმაცევტული ქიმია.

 

პრაქტიკოსი  ბებიაქალი არის  ჯანდაცვის მიმართულების საბებიო საქმის დარგის კვალიფიკაცია. მას  ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. პრაქტიკოსი ბებიაქალი უზრუნველყოფს ქალის შესაბამის ზედამხედველობას და  მოვლას მშობიარობის  და  მშობიარობის შემდგომ  პერიოდში ნორმალური მშობიარობის წარმართვისა და  დედისა და ახალშობილის  მოვლის გზით, რაც  გულისხმობს პრევენციულ ღონისძიებებს დედისა  და  ბავშვის  პათოლოგიური  მდგომარეობების  დროულად  აღმოჩენას,   სამედიცინო  დახმარების  გაწევას  კომპეტენციის  ფარგლებში. პრაქტიკოსი ბებიაქალის  პროფესიული კომპეტენციები მოიცავს საგანმანათებლო და საკონსულტაციო საქმიანობასაც  არა მარტო  ქალთან არამედ  მის ოჯახთან მიმართებაში.პროგრამის  მიზანია  მომზადდეს  პრაქტიკოსი  ბებიაქალის  მეხუთე   საფეხურის  პროფესიული  კვალიფიკაციის, სათანადო  ცოდნითა და კომპეტენციებით  აღჭურვილი  კადრები,  რომლებიც უზრუნველყოფენ ქალის ზედამხედველობასა და  მოვლას მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომ  პერიოდებში, ნორმალური მშობიარობის წარმართვის, დედისა და ახალშობილების მოვლას და პრევენციული ღონისძიებების ჩატარებას, ასევე დედისა  და  ბავშვის პათოლოგიური  მდგომარეობის დროულ აღმოჩენას და შეძლებენ  სამედიცინო დახმარების გაწევას კომპეტენციის  ფარგლებში, პროგრამის მიზანია მომზადდეს შესაბამისი საფეხურის ცოდნის, უნარების და ღირებულებების მქონე  სპეციალისტი, რომელიც  დასაქმდება: რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის სხვადასხვა დონის დაწესებულებებსა და სტრუქტურებში, ეთიკურ კომიტეტებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ქვეყნის   კანონმდებლობით  განსაზღვრულ სფეროებში,ასევე იქნება სამედიცინო  პერსონალის წევრი და  უზრუნველყოფს ქალის  შესაბამის  ზედამხედველობას  და  მოვლას მშობიარობისა და  მშობიარობის შემდგომ პერიოდში.მიღებული  ცოდნის  საფუძველზე  შეუძლია: ფიზიოლოგიური  მშობიარობის წარმართვა და ახალშობილის მდგომარეობის შეფასება, მშობიარისა და ახალშობილის  უსაფრთხო,     კომფორტული  და  ეთიკური  გარემოს უზრუნველყოფა, სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობისთვის დროული და სწორი გადაწყვეტილების მიღება. შეუძლია პაციენტის მართვის გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვა ინვაზიური ჩარევებისა და არაინვაზიური პროცედურების ჩატარება,  პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევა. შეუძლია ქალის  ასისტირება ძუძუთი კვების პროცესში. შეუძლია  სამედიცინო  ანგარიშების,  დოკუმენტების თავის  კომპეტენციის  ფარგლებში  შესრულება და ზუსტად  მიწოდება  შესაბამისი  ტექნოლოგიების  გამოყენებით. 

 

 

საექთნო საქმიანობა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ომსახურების სისტემას და მიმართულია ჯანდაცვის ეროვნული სისტემების გაძლიერებისათვის. საექთნო საქმე, როგორც პროფესია პიროვნებაზეა ორიენტირებული. პრაქტიკოსი ექთანი არის სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ზრუნავს პაციენტზე, მის მოვლაში ხარვეზების გამოვლენასა და მომსახურების სრულყოფაზე. საექთნო საქმე მოიცავს დაავადებათა პროფილაქტიკას, ოჯახების, მოსახლეობის ჯგუფების ჯანმრთელობის აღდგენა-შენარჩუნებას, ავადმყოფთა, უნარშეზღუდულთა და ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთა მოვლას. პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს სამკურნალო პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში სხვადასხვა  მიმართულებით ( გადაუდებელი დახმარება, რეანიმაცია, ქირურგია, თერაპია, უროლოგია, პედიატრია, მეანობა, გინეკოლოგია და სხვა.) , ჰოსპისებში, ნებისმიერი ტიპის და პროფილის საავადმყოფოებში, ასევე ნებისმიერი ჯანდაცვის კერაში.პროგრამის მიზანია მომზადდეს პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის, სათანადო ცოდნითა და კომპეტენციებით აღჭურვილი კადრები, რომლებიც ტავის წვლილს შეიტანენ ადამიანის ჯანმრთელობის შენარჩუნების, დაცვა-აღდგენის, ტანჯვის შემსუბუქებისა და დაავადების პრევენციის საქმეში, მომზადდეს შესაბამისი საფეხურის ცოდნის, უნარების და ღირებულებების მქონე სპეციალისტი რომელიც დასაქმდება: სამკურნალო-პროფილაქტიკურ-სარეაბილიტაციო დაწესებულებებში,ეთიკურ კომიტეტებში, არასამტავრობო ორგანიზაციებში და ქვეყნის კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა სფეროებში, ასევე იქნება სამედიცინო პერსონალის წევრი და შეეძლება სხვადასხვა დაავადებების მქონე, ასევე  უნარშეზღუდულთა და ტერმინალურ პაციენტთა მოვლა და მართვა

medical_logo          ავტორიზებული საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის

       N1 სამედიცინო სასწავლებელი აცხადებს მიღებას 

2019-2020 ს/წლისათვის   სრული ზოგადი განათლების საფუძველზე შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

Check mark free icon  საექთნო განათლება 
Check mark free icon ფარმაცია (სააფთიაქო)

   დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ მოგვმართოთ: ქ.თბილისი  სპ. კედიას ქ. № 7.

                                                                                  ტელ: 2 34 15 48;   2 34 00 90.

კურსდამთავრებულები მიღებენ სახელმწიფო  დიპლომს.