თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

mission thumb
      კოლეჯის ძირითადი მიზანია:
საზოგადოების ყველა ფენისთვის პროფესიული და პიროვნული განვითარების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება ჯანდაცვის სფეროში დასაქმების, თვითდასაქმების და კარიერული წინსვლისთვის.