თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

mission
  კოლეჯის მისიაა პროფესიული განათლების განვითარებითა  და პოპულარიზებით უზრუნველყოს საზოგადოების წინსვლა;  არსებული და სამომავლო მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფილ სასწავლო გარემოში მოამზადოს კონკრეტული დარგის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს მუდმივად ცვალებად, განვითარებაზე ორიენტირებულ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას და ხელს შეუწყობს საკუთარი სფეროს დინამიურ განვითრებას.

სასწავლებელი უზრუნველყოფს: სასწავლო ბაზის შექმნას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული განათლების მისაღებად, პროფესიული კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ასევე პროფესიული სწავლებით გადამზადებას;  პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლის პირობების უზრუნველყოფას და კურსდამთავრებულთა დასაქმების, საკუთარი ბიზნესის წამოწყების და თვითდასაქმების ხელშეწყობას.