თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

mission
  კოლეჯის მისიაა 
პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების განხორციელების მეშვეობით მოამზადოს კონკრეტული დარგის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს მუდმივად ცვალებად, განვითარებაზე ორიენტირებულ შიდა და გარე შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას, ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის სფეროს დინამიურ განვითარებას.