თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

ექთნისთანაშემწარისსამედიცინოპერსონალირომელიცმუშაობსექთნისმეთვალყურეობის ქვეშ. მისსაქმიანობამოიცავს:პაციენტებზეზრუნვასფიზიკურიანფსიქიკურიდაავადებების მქონეპირებისმოვლასუნარშეზღუდულდასარეაბილიტაციოდახმარებისსაჭიროებისმქონე პირებისჯანმრთელობისდაცვასტერმინალურმდგომარეობაშიმყოფიავადმყოფებისათვის ტკივილის მოხსნას და მდგომარეობის შემსუბუქებას; დაავადების პრევენციას, მომსახურების აღმოჩენასა და სამედიცინოდახმარებისკოორდინაციას.აღნიშნული კვალიფიკაციის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება  უზრუნველყოფს მედიცინის სფეროში იმ პირთა დასაქმებას, რომლებსაც დაძლეული არ აქვთ უმაღლესი ან/და სრული ზოგადი განათლების საფეხურები.

ექთნის თანაშემწისმესამე საფეხურის კურსდამთავრებული  შეიძლება დასაქმდეს ხანგრძლივისამედიცინომომსახურების  დაწესებულებებში (მოხუცთათავშესაფარი, ბავშვთასახლებიშეიძლებადაკავდეს  ბინაზემოვლისსამსახურშიიმუშაოსძიძად, (ბავშვის მომვლელად)ასევესტაციონარსადაჰოსპის.პროგრამისმიზანიამომზადდესექთნისთანაშემწისმესამესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაციისმქონესპეციალისტირომელსაცგამომუშავებულიექნებასხვადასხვაასაკისადადაავადებისმქონეპაციენტებისსწორიმოვლისსავალდებულოუნარ-ჩვევებიმათშორისპიროვნებათაშორისიურთიერთობისუნარ-ჩვევები, ეთიკისა და ჰიგიენისნორმებისდაცვისუნარებიინფექციურიდასხვასახისდაავადებებისპრევენციისადა აღმოფხვრისუნარებიჯანმრთელმოსახლეობაშიპაციენტისმონაცემებისშეგროვებისუნარები, გერონტოლოგიისსაკითხებისწორიკვებისგანსაზღვრისუნარ-ჩვევები