თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

საექთნო განათლება/Nursing

მეხუთე საფეხური

არმაცია სააფთიაქო/Pharmacy

მეხუთე საფეხური

ექთნისთანაშემწარისსამედიცინოპერსონალირომელიცმუშაობსექთნისმეთვალყურეობის ქვეშ. მისსაქმიანობამოიცავს:პაციენტებზეზრუნვასფიზიკურიანფსიქიკურიდაავადებების მქონეპირებისმოვლასუნარშეზღუდულდასარეაბილიტაციოდახმარებისსაჭიროებისმქონე პირებისჯანმრთელობისდაცვასტერმინალურმდგომარეობაშიმყოფიავადმყოფებისათვის ტკივილის მოხსნას და მდგომარეობის შემსუბუქებას; დაავადების პრევენციას, მომსახურების აღმოჩენასა და სამედიცინოდახმარებისკოორდინაციას.აღნიშნული კვალიფიკაციის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება  უზრუნველყოფს მედიცინის სფეროში იმ პირთა დასაქმებას, რომლებსაც დაძლეული არ აქვთ უმაღლესი ან/და სრული ზოგადი განათლების საფეხურები.

ექთნის თანაშემწისმესამე საფეხურის კურსდამთავრებული  შეიძლება დასაქმდეს ხანგრძლივისამედიცინომომსახურების  დაწესებულებებში (მოხუცთათავშესაფარი, ბავშვთასახლებიშეიძლებადაკავდეს  ბინაზემოვლისსამსახურშიიმუშაოსძიძად, (ბავშვის მომვლელად)ასევესტაციონარსადაჰოსპის.პროგრამისმიზანიამომზადდესექთნისთანაშემწისმესამესაფეხურისპროფესიულიკვალიფიკაციისმქონესპეციალისტირომელსაცგამომუშავებულიექნებასხვადასხვაასაკისადადაავადებისმქონეპაციენტებისსწორიმოვლისსავალდებულოუნარ-ჩვევებიმათშორისპიროვნებათაშორისიურთიერთობისუნარ-ჩვევები, ეთიკისა და ჰიგიენისნორმებისდაცვისუნარებიინფექციურიდასხვასახისდაავადებებისპრევენციისადა აღმოფხვრისუნარებიჯანმრთელმოსახლეობაშიპაციენტისმონაცემებისშეგროვებისუნარები, გერონტოლოგიისსაკითხებისწორიკვებისგანსაზღვრისუნარ-ჩვევები