თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

swot graphic

♦სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია (swot ანალიზი)

ჩვენისტუდენტებიდასაქმებულნიარიანროგორცქალაქისასევერეგიონალურ  კლინიკებსადააფთიაქებში

1.     შპს “წმინდამიქაელმთავარანგელოზისსახელობისმრავალპროფილიანიკლინიკურისაავადმყოფო” 

2.     შპს “ნიუჰოსპიტალი”

3.     შპს “ნიუფარმი”

4.     ინდმეწარმემაკაფალავანდიშვილისაფთიაქი

5.     შპს “გრაალფარმა”

6.     შპს “ემბრიო”

7.     შპს “თვალისმიკროქირურგიისჯავრიშვილისკლინიკაოფთალმიჯი

8.     შპს “N5 კლინიკურისაავადმყოფო”

9.     ყელ-ყურ-ცხვირისსნეულებათაეროვნულიცენტრი “ჯაფარიძე-ქევანიშვილის“ კლინიკა

10.  აკადემიკოსოთარღუდუშაურისსახელობისეროვნულისამედიცინოცენტრი

11.  შპს “კომპაქტ-ჯორჯია

12.  შპს “ვიტა

13.  ახალგორისცენტრალურისაავადმყოფო

14.  საქართველო ისრაელისერთობლივიკლინიკა “გიდმედი

15.  სტომატოლოგიურიკლინიკა “ეფლდენტი

16.  .ჩაჩავასკლინიკა

17.  შპს “აკადემიკოსნიკოლოზყიფშიძისსახელობისცენტრალურისაუნივერსიტეტოკლინიკა” (გადაუდებელიმედიცინისდეპარტამენტისკარდიო-ქირურგიისდაზოგადირეანიმაციისგანყოფილება)

18.  “ჯოენისსახელობისსამედიცინოცენტრი”

19.  შპს „ჯეოჰოსპიტალს“ (თიანეთისმრავალპროფილიანისამედიცინოცენტრი)

20.  აფთიაქი “პსპ”(თამარმეფის 48)

21.  აკადემიკოსყიფშიძისსახელობისგადაუდებელიკარდიოლოგიისცენტრი

22.  რუსთავისცენტრალურისავადმყოფო

23.  “ავერსი”-საფთიაქი „გეოფარმი“ (ვარკეთილიჯავახიძის N20)

24.  “დავითტატიშვილისსამედიცინოცენტრი”

25.  გადაუდებელიქირურგიისადატრამვატოლოგიისცენტრი

26.  შპს „ალსს“ დავითკოდუასცენტრი (ლეჩკომბინატიქავთარაძეზე)

27.  სამედიცინოცენტრი “ჯეოჰოსპიტალს

28. „პსპ ფარმა“  -- № 59 , 115,  179,  86 , 6  აფთიაქები

29. ფარმაცევტული კომპანია  ს.ს „გეფა“

30.  აფთიაქი ვითა

31.  აფთიაქი “ნეოფარმი

32.  კლინიკა “გიდ-მედი

33.  გადაუდებელიმედიცინისდაქირურგიისცენტრი “ჰიგია

34.  ინვიტროგანაყოფირებისდარეპროდუქცულიჯანმრთელობისკლინიკა”

35.  აფთიაქი “36/6“

36.  შპს “ნეოფარმი”

37.  “პირველისაუნივერსიტეტოკლინიკა”

38.  ჟვანიასსახელობისკლინიკურისაავადმყოფო”

39.  შპს “ტრამვატოლოგი

40.  ქართულ-ჰოლანდიურისარეაბილიტაციოცენტრი “მედისონისკლინიკა

41.  “აკადმიკოსციციშვილისსახბავშვთაკლინიკა”

42.  სტომატოლოგიურიკლინიკა ბენტექსი

43.  შპსისრაელ-საქართველოსსამედიცინო-კვლევითიკლინიკა “ჰელსიკორი

44.  “გვარამიასესთეტიკურიმედიცინისცენტრი”

45.  “გურამიშვილისსახპედიატრიულიკლინიკა”

46.  შპს “საქართველოსსაპატრიარქოსწმინდაიოაკიმესადაანასსახელობისსამშობიაროსახლი”

47.  შპს “ეი-ბი-სიფარმაცია“ “ფარმადეპო”

48.  კლინიკა “დერმა

49.  შპს “ჯეოჰოსპიტალს“-ისმარნეულისსამშობიაროდაამბოლატორიულიცენტრი

50.  აკადვახტანგბოჭორიშვილისსახსეფსისისადაინფექციურპათოლოგიათაკლინიკა

51.  შპს “მედირეგიონ“ რუსთავისფილიალი

52.  მაღალისამედიცინოტექნოლოგიებისცენტრისაუნივერსიტეტოკლინიკა

53.  შპს “მედულა - ქიმიოთერაპიისადაიმუნოთერაპიისკლინიკა

54.  შპსშაქარაშვილისონკოჰემატოლოგიურიკლინიკა “ლაიფმედი

55.  თბილისისცენტრალურისაავადმყოფო

56.  სეფსისდაინფექციურპათოლოგიათაცენტრი

57.  შპს მედი“

58.  შპს თბილისის გულის ცენტრი“

 

კოლეჯის ძირითადი ამოცანებია:

1. ქმედითი, თანმიმდევრული ღონისძიებების გატარება საგანმანათლებლო დაწესებულების უწყვეტი, დინამიური განვითარებისათვის.

2. თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რეალიზება, საგანმანათლებლო სტანდარტების შესაბამისი სწავლების ამოქმედება;

3. განათლების ხელმისაწვდომობის და საჯაროობის უზრუნველყოფა,სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნა.

4. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პროფესიულ სტუდენტთა პოტენციური დამსაქმებლების მოთხოვნათა გათვალისწინება;

5. პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის და განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლებთან.

6. დაწესებულების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სისტემატიური სრულყოფა სტანდარტების შესაბამისად.

7. პროგრამის განმხორციელებელი პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა.

8. კურსდამთავრებულთა დასაქმების, საკუთარი ბიზნესის წამოწყების და თვითდასაქმების ხელშეწყობა.

 

pencil iconკატალოგი 2019

       კატალოგი 2018