თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

 1. ლათინური  ენა
 2. ინგლისური ენა
 3. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიები
 4. ბიოეთიკა
 5. სამედიცინო ბიოლოგია
 6. ინფექციური პაციენტის საექთნო მართვა, ეპიდემიოლოგიურ კერაში მუშაობა
 7. ზოგადი  ჰიგიენა
 8. ადამიანის ნორმალური და პათანატომია
 9. ნორმალური და პათოფიზიოლოგია
 10. სამედიცინო  ფსიქოლოგიის, ეთიკისა და დეონტოლოგიის  საფუძვლები
 11. საექთნო  საქმე, ავადმყოფია მართვა
 12. საზოგადოებრივი  ჯანდაცვა
 13. ფარმაკოლოგიის  საფუძვლები
 14. გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
 15. ონკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა
 16. ფსიქიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
 17. შინაგანი დაავადებები,თერაპიული პაციენტის საექთნო ართვა
 18. ქირურგიული  პაციენტის საექთნო მართვა
 19. პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
 20. გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა
 21. პირველადი გადაუდებელი დახმარება
 22. პრევენციის პრინციპები და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა
 23. კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთა საექთნო მართვა
 24. საექთნო  საქმე , ავადმყოფის მართვა საწარმოო პრაქტიკა
 25. შინაგანი დაავადებები, თერაპიულ პაციენტთა საექთნო მართვა საწარმოო პრაქტიკა
 26. ქირურგიული  დაავადებები, ქირურგიულ  პაციენტთა საექთნო მართვა საწარმოო პრაქტიკა
 27. პედიატრია, პედიატრიულ პაციენტთა საექთნო მართვა - საწარმოო  პრაქტიკა
 28. მეან-გინეკოლოგია,დედათა და ბავშვთა მოვლა საწარმოო პრაქტიკა
 29. სხვადასხვა  დაავადების  მქონე  მოხუცთა და ხანდაზმულთა მოვლა საწარმოო პრაქტიკა