თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

 1. ინგლისური ენა
 2. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიები
 3. ბიოქიმია
 4. სამედიცინო  ქიმია
 5. ანალიზური  ქიმია
 6. ფარმაცევტული  ქიმია
 7. ფარმაკოლოგია
 8. ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზი
 9. ფარმაკოგნოზია
 10. საზოგადოებრივი  ჯანდაცვა
 11. წამლის დამზადების სააფთიაქო  ტექნოლოგია
 12. წამლის დამზადების სამრეწველო  ტექნოლოგია
 13. ფარმაცევტული  და  სამედიცინო საქონელმცოდნეობა
 14. სოციალური ფარმაცია
 15. ფარმაცევტული საწარმოს  მოწყობილობები, ინსტრუმენტები და უსაფრთხოების წესები
 16. ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზი საწარმოო პრაქტიკა
 17. წამლის დამზადების სამრეწველო  ტექნოლოგია-საწარმოო პრაქტიკა
 18. ფარმაცევტული და  სამედიცინო საქონელმცოდნეობა საწარმოო პრაქტიკა
 19. წამლის დამზადების   სააფთიაქო  ტექნოლოგია საწარმოო პრაქტიკა