თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებლის მიზანია

aim

კოლეჯის ძირითადი მიზანია: საზოგადოების ყველა ფენისთვის პროფესიული და პიროვნული განვითარების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება ჯანდაცვის სფეროში დასაქმების, თვითდასაქმების და კარიერული წინსვლისთვის.