თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

mission
  კოლეჯის მისიაა 
პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების განხორციელების მეშვეობით მოამზადოს კონკრეტული დარგის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს მუდმივად ცვალებად, განვითარებაზე ორიენტირებულ შიდა და გარე შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას, ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის სფეროს დინამიურ განვითარებას.