თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებლის მისიაა

mission

                  საზოგადოებრივი კოლეჯი „თბილისის N1 სამედიცინო სასწავლებელი „-ს  მისიაა პროფესიული განათლების განვითარებითა  და პოპულარიზებით უზრუნველყოს საზოგადოების წინსვლა;  არსებული და სამომავლო მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფილ სასწავლო გარემოში მოამზადოს კონკრეტული დარგის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს მუდმივად ცვალებად, განვითარებაზე ორიენტირებულ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას, ხელს შეუწყობს საკუთარი სფეროს დინამიურ განვითრებას. სასწავლებელი უზრუნველყოფს: სასწავლო ბაზის შექმნას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული განათლების მისაღებად, პროფესიული კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ასევე პროფესიული სწავლებით გადამზადებას;  პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლის პირობების უზრუნველყოფას და კურსდამთავრებულთა დასაქმების, საკუთარი ბიზნესის წამოწყების და თვითდასაქმების ხელშეწყობას.