თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

mission
  კოლეჯის მისიაა პროფესიული განათლების განვითარებითა  და პოპულარიზებით უზრუნველყოს საზოგადოების წინსვლა;  არსებული და სამომავლო მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფილ სასწავლო გარემოში მოამზადოს კონკრეტული დარგის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს მუდმივად ცვალებად, განვითარებაზე ორიენტირებულ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას და ხელს შეუწყობს საკუთარი სფეროს დინამიურ განვითრებას.

სასწავლებელი უზრუნველყოფს: სასწავლო ბაზის შექმნას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული განათლების მისაღებად, პროფესიული კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ასევე პროფესიული სწავლებით გადამზადებას;  პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლის პირობების უზრუნველყოფას და კურსდამთავრებულთა დასაქმების, საკუთარი ბიზნესის წამოწყების და თვითდასაქმების ხელშეწყობას.