თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

1.       ინგლისური ენა 

2.       პაციენტის ფიზიკური შეფასება 

3.       ინფორმაციული წიგნიერება 2 

4.       გაცნობითი პრაქტიკა-პრაქტიკოსი ექთანი 

5.       სამედიცინო ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში 

6.       პირველადი გადაუდებელი დახმარება 

7.       ავადმყოფის მოვლა 

8.       ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში

9.       ინფექციის კონტროლი საექთნო საქმეში 

10.   საექთნო პროცესის მართვა.ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა 

11.   საექთნო პროცედურები და მანიპულაციები 

12.    შინმოვლა 

13.    თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა 

14.    ინფექციური პაციენტის საექთნო მართვა 

15.    პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა 

16.    გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 

17.    ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა 

18.    ნევროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 

19.    ონკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 

20.    დერმატო-ვენეროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 

21.    ენდოკრინოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 

22.    თავისა და კისრის პათოლოგიებით პაციენტის საექთნო მართვა 

23.    კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა 

24.    რეაბილიტაცია საექნო საქმეში 

25.    ფსიქიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა 

26.    გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა 

27.    საოპერაციო ბლოკის ექთნის საქმე 

28.    პალიატიური პაციენტის საექთნო მოვლა 

29.    კვება და დიეტა 

30.    ექთან-ანესთეზისტის საქმე 

31.    მუშაობის სპეციფიკა სამედიცინო ლაბორატორიებსა და დიაგნოსტიკის ცენტრებში 

32.    ფიზიოთერაპია 

33.    სწავლების პრინციპები საექთნო საქმეში 

34.  სხვადასხვა ასაკის ავადმყოფთა, უნარშეზღუდულთა ან/და ტერმინალურ პაციენტთა მოვლა

35.    მეწარმეობა 3 

  36.  ქართული ენა A 2

  37.  ქართული ენა B 1

38.    საწარმოო პრაქტიკა-პრაქტიკოსი ექთანი