თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

 1. ინგლისური ენა

2. ინფორმაციული წიგნიერება 2

3. სამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია

4. ბოტანიკა

5. მომხმარებლისათვის მცენარეული, ცხოველური და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა

 6. ბიოქიმია

 7. ანატომია-ფიზიოლოგიის საბაზისო პრინციპები

 8. მორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები

 9. სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები

 10. ანალიზური ქიმიის საფუძვლები

 11. ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკო-ქიმიური თვისებები

 12. სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 1

 13. სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა და უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში

 14. მყარი და რბილი წამლების ფორმების მამზადება

 15. სითხოვანი წამლების ფორმების მომზადება

 16. მიკრობიოლოგიის საფუძვლები

 17. სამკურნალო მცენარეული და ცხოველური ნედლეული

 18. ფარმაკოლოგია

 19. მეწარმეობა 3 

 20. პირველადი გადაუდებელი დახმარება

 21. სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 2 

 22. ტოქსიური ნივთიერებების ბიოლოგიური მასალიდან იზოლირება და აღმოჩენა

 23. მზა წამალთფორმების კლასიფიკაცია და შენახვის პირობები

 24. მცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება-შეფუთვა, მარკირება

 25. პროდუქციის მიღება-განტავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი და ანგარიშგება

 26. მომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში

 27. მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის საგნების საშუალებების  შერჩევა

 28. მომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა

 29. მომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა

 30. ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის  საფუძვლები

31. ქართული ენა A2

32. ქართული ენა B1